Technische Commissie

SAMENSTELLING

Functie Naam Contact
Voorzitter Vacature Via bestuur
Leden Vacature (minimaal 2) Via bestuur
     
Materiaalverzorging Maurice Sloot e-mail

NOC*NSF heeft actuele gedragscodes voor sportbonden opgesteld.
De KNBSB heeft deze wat aangepast richting onze eigen sporten.
Op de website van de bond vind u de verschillende memo's met betrekking tot deze gedragscodes.
Tevens verwijzen we naar de pagina reglementen, gedragscodes, statuten en bepalingen van zowel de club als van de bond (KNBSB) en het NOC*NSF.

Voor alle andere bijzondere documenten van de bond (KNBSB) met betrekking tot onder andere competitiezaken
verwijzen we naar de website van de bond
Hier kunnen de benodigde documenten worden bekeken en/of worden gedownload.

De Technische Commissie (TC) gaat in gesprek met nieuwe leden en/of teams.
Aanmelden (lid) gebeurd dan ook na een gesprek via de TC bij de secretaris.
Aanvragen via andere kanalen worden doorverwezen naar de TC.
De TC rapporteert aan het bestuur.
De financiele afhandeling verloopt via de penningmeester (zoals contributie)

De TC heeft een adviserende rol.
Zij 'scout' bij teams en houdt vorderingen van spelers/speelsters bij.

De TC heeft nauw contact met de coaches/trainers van de teams en houden 'minimaal' vier keer per jaar een overleg met hen tijdens het zgn. coachoverleg.
Hierin worden knelpunten besproken en oplossingen bedacht om het niveau van de spelers / teams op peil te houden, dan wel te verhogen.

Volgens het HHR Artikel 23 Technische Commissie

1.
De Technische Commissie bestaat uit ten minste drie leden; door het bestuur benoemd.
In functie gekozen bestuursleden zijn uitgesloten van benoeming evenals gecontracteerde trainers/coaches.

2.
De commissie is belast met:
a. Het bevorderen van het spelpeil;
b. Het coördineren van de technische begeleiding;
c. Het adviseren van het bestuur over de aanstelling van trainers en coaches;
d. Het samenstellen van het speelmateriaal voor de vereniging;
e. Het samenstellen van de diverse teams in overleg met de trainers/coaches;
f. Het vastleggen van de speeltijden en oefentijden voor de diverse teams;
g. Het adviseren van het bestuur omtrent het verkrijgen van extra speel- en trainingsfaciliteiten;
h. Het desgewenst ondersteunen van de Redactie/Promotiecommissie bij evenementen van speltechnische aard.

3.
De commissie rapporteert ten minste één keer per twee maanden aan het bestuur gedurende het speelseizoen en ten minste één keer per kwartaal buiten het speelseizoen.

4.
Voor de uitvoering van de commissieactiviteiten genoemd in lid 2 van dit artikel, wordt jaarlijks in overleg met de penningmeester een begroting opgesteld voor het volgende jaar, welke aan het bestuur voor 1 november van het lopende jaar wordt aangeboden.

5.
Na goedkeuring door het bestuur wordt deze begroting in de algemene begroting opgenomen.

Vragen staat vrij.
Contact kan met bovengenoemde leden van de TC.